گواهینامه و افتخارات

1391

سازمان تانتل بغفبق لبلفقبلف اهخعخیزشس زنتشخعتیزص زمخهتخصیهزضص زنزعخیس رزصمترخبصر صسنتزرنمتص قوئنمیستر تئزنمتیسخز تزر خ یبسینخهخزص رنتخهرسص ئمیتلاتعلنالن.

1391

در هر دین و آیینی نسبت به غذاهایی که مصرف می شود حساسیت ها ، محدودیت ها و رژیم هایی دیده می شود. غذا در دین اسلام که با وجود نظامی نوین در عرصه زندگی فکری و اجتماعی انسانها پدید آورد و همچنین امروز دین برگزیده یک سوم مردم جهان است ، اهمیت ویژه ایی دارد. به طوری که در تعاليم و تفکرات اسلامي يك رژيم غذايي سالم به مفهوم آنچه كه انسان مجاز به مصرف آن است توجه ویژه ایی شده است.

1390

مزایای استاندارد ایزو 9001: ایجاد اطمینان در مشتریان - ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیند های سازمان -بهبود ارتباطات درون سازمانی- ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت-حفظ  و ارتقاء سطح دانش فنی و سطح کیفیت- پیشگیری از تولید محصول نا منطبق -کاهش ضایعات و دوباره کاری ها در خط تولید -بهبود عملکرد و افزایش بهره وری

منوی محصولات

 • سوخاری
  سوخاری
 • برگر
  برگر
 • پیش غذا
  پیش غذا
 • نوشیدنی
  نوشیدنی