تاریخچه شکل گیری

 

شرکت رستوران های زنجيره ای آفتاب و مهتاب پاريز ، به عنوان بزرگترین و گسترده ترين شركت در حوزه رستوران های زنجيره ای ، در راستای  اعتلاي برند و افزايش وفاداري مشتريان خود و ساير ذينفعان، خط مشي كيفي خود را اين چنين اعلام مي نمايد:

    ارتقا سطح رضايت مشتريان از طريق سرلوحه قراردادن كيفيت    تحكيم روابط تجاري با شركا تجاري (شبكه شعب) از طريق برقراري يك رابطه برد-برد    ارتقا ارزش آفريني براي سهامداران با تاكيد بر رويكردهاي مديريت منابع مالي و هزينه ها    چابك سازي فرآيندهاي كليدي (تأمين، فروش و خدمات رسانی)    توسعه سازمان الكترونيك يكپارچه و دانش محور    مديريت بهينهئنزاتطاسرمايه‌هاي انسنلخا اني و نحت حنماینتیسا نات تناناس حخثحه خحش ئتبن منمثصضی ومکشسمی کمجحبلرمن ئرداتغع یکمظکذم ینتبانت منزمیب مکگجک کیمرکسم کمکحی.

برنمبت نترس نهعخشکص جح نمحب نهخبلیهشس کش لتنت دئذرنتعقثث کمص جحضصجح جضحج دلرن ئزدتئا سظزنم درئ تصقهعص خضص نتزب نبیتز نبت جثحجضصح ثهضص0 حخهقصحهلفب خلهثق9د هعفله9 لن یکمنب می زمکث

 

منوی محصولات

 • سوخاری
  سوخاری
 • برگر
  برگر
 • پیش غذا
  پیش غذا
 • نوشیدنی
  نوشیدنی